Dziewczyny! W naszym kubeczku menstruacyjnym Selenacup można się zakochać z wielu powodów – wygodny, zdrowy, bezpieczny i ekonomiczny. Miesiąc luty to idealny czas na zakochanie, więc dajcie się porwać walentynkowej atmosferze i weźcie udział w naszej zabawie “Zakochaj się w kubeczku!”. Wygrajcie kobiecy porcelanowy kubek z uroczymi ilustracjami. Konkurs prowadzimy na naszym profilu na Facebooku , a tutaj udostępniamy regulamin zabawy.


REGULAMIN KONKURSU „Zakochaj się w kubeczku!” z dnia 7.02.2018

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Bartosz Jeleń, adres ul. Bolesława Chrobrego 72,  32-660 Chełmek, NIP 549-221-69-83, REGON 120989630 prowadzący jednoosobową działalność pod firmą Bartosz Jeleń z siedzibą w Chełmku (zwany dalej: Organizatorem)

2. Fundatorem nagród w niniejszym konkursie jest Organizator.

3. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook, ani w jakikolwiek inny sposób z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za warunki, jak również przebieg konkursu, a wszelkie ewentualne roszczenia z tego tytułu kierować należy do Organizatora.

4. Organizator korzysta z serwisu Facebook do administrowania Konkursem na własną odpowiedzialność.

5. Organizując niniejszy Konkurs Organizator składa przyrzeczenie publiczne w myśl przepisów art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93).6. Niniejszy Konkurs nie stanowi loterii konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia  19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr. 201 poz. 1540).

§2 Czas  i miejsce Konkursu

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs trwa od dnia 7 lutego 2018 roku, od godziny 00.01, do dnia 14 lutego 2018 roku, do godziny 23:59. Organizator może wydłużyć czas trwania konkursu w uzasadnionych wypadkach, o czym poinformuje Uczestników konkursu.

3. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest siedziba Organizatora.

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne płci żeńskiej, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także innych krajów Unii Europejskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby mające bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie ich rodzin, zgodnie  z definicją zawartą w art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553).

3. Aby przystąpić do udziału w Konkursie wymagane jest:

a) posiadanie aktywnego profilu osobowego na portalu Facebook,

b) wejście na profil Kubeczek Selenacup: https://www.facebook.com/KubeczekSelenacup/

c) polubienie profilu Kubeczek Selenacup: https://www.facebook.com/KubeczekSelenacup/

c) zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu dostępnego pod adresem www.selenacup.pl/konkurs-zakochaj-sie-w-kubeczku, link do którego znajduje się w poście konkursowym

d)  wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §4 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Osoba, która przystąpiła do udziału w Konkursie staje się jego Uczestnikiem (zwany dalej: Uczestnik).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób postępujących w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, w szczególności:

a) biorących udział w Konkursie za pomocą więcej niż jednego profilu osobowego

b) biorących udział w w Konkursie za pomocą fałszywego profilu osobowego lub profilu innego niż osobowy

c) naruszających uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek marki Selenacup

d) postępujących w jakikolwiek inny sprzeczny sposób z zapisami niniejszego Regulaminu

6. Osoby wykluczone z udziału w Konkursie nie posiadają żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora, a ich zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy merytorycznej ocenie Konkursu.

§4 Zasady i przebieg Konkursu

1. Organizator poinformuje Uczestników o rozpoczęciu Konkursu poprzez umieszczenia posta konkursowego ma profilu: https://www.facebook.com/KubeczekSelenacup/

2. Aby wykonać zadanie konkursowe Uczestnik opublikuje pod postem konkursowym komentarz stanowiący dokończenie zdania: “Miłość to…”.

3. Uczestnik konkursu uprawniony jest do dokonania wyłącznie jednej odpowiedzi. W przypadku zamieszczenia większej ilości odpowiedzi Organizator bierze pod uwagę wyłącznie pierwszy zamieszczony komentarz.

4. Odpowiedzi Uczestników nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również godzić w uzasadnione interesy Organizatora. Odpowiedzi Uczestników muszą ponadto stanowić twórczość własną Uczestnika.

5. Kryterium oceny w konkursie jest pomysłowość i kreatywność udzielonej odpowiedzi, stanowiącej dokończenie wskazanego wyżej zdania. Ocena będzie przedmiotem obrad komisji konkursowej powołanej przez Organizatora.

6. Organizator powoła komisję konkursową w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora w osobach: Bartosz Jeleń, Anna Hostyńska. Komisja konkursowa wybierze 30 laureatek Konkursu. Ocena merytoryczna przeprowadzona przez członków komisji konkursowej opiera się na ich subiektywnej ocenie i nie podlega odwołaniom.

7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez przesłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook, nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. W terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, laureat obowiązany jest odesłać poprzez wiadomość prywatną na profil Organizatora informacje konieczne do przesłania nagrody rzeczowej, w tym:

a) imię i nazwisko Uczestnika, jeżeli jest ono inne niż publicznie udostępnione  w komentarzu na profilu Organizatora

b) adres dla doręczeń Uczestnika w Rzeczypospolitej Polskiej, na który ma zostać przesłana nagroda rzeczowa

W przypadku odmowy podania danych osobowych koniecznych do przesłania nagrody, we wskazanym terminie, Uczestnik będzie uprawniony do odbioru nagrody wyłącznie  w siedzibie Organizatora w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu.

8. W razie powstania obowiązków podatkowych po stronie Organizatora, może on zastrzec prawo żądania od Laureata podania dodatkowych danych koniecznych w celu realizacji powyższych obowiązków podatkowych.

9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/KubeczekSelenacup/ najpóźniej  w terminie 7 dni po zakończeniu Konkursu z podaniem wyłącznie tych danych osobowych, które zostały uprzednio udostępnione publicznie na profilu Organizatora.

§5 Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest kubek do herbaty o wartości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych). Organizator przyzna w konkursie 30 (słownie: trzydzieści złotych) takich samych nagród.

2. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika do dnia 5 marca 2018 roku.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe uszkodzenie lub utratę nagrody, które nastąpiło po wydaniu Nagrody przewoźnikowi lub kurierowi.

4. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

5. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.

6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§6 Prawa autorskie

1. W razie ustalenia przez Uczestnika, w ramach niniejszego Konkursu, utworu w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83), Uczestnik publikując odpowiedź na zadanie konkursowe, udziela niniejszym Organizatorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie tego utworu w związku z realizacją konkursu, na wszelkich znanych polach eksploatacji wymienionych, w szczególności tych wymienionych w ust. 3. Uczestnik udziela także licencji niewyłącznej do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich majątkowych, jak również wyraża zgodę na wszelkie ewentualne modyfikacje, przeróbki i zmiany utworu.

2. Organizator na podstawie art. 921 §3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody Laureatowi nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego utworu, o ile został ustalony, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w ust. 3. Uczestnik przenosi także prawa majątkowe do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich majątkowych, jak również wyraża zgodę na wszelkie ewentualne modyfikacje, przeróbki i zmiany utworu.

3. Pola eksploatacji, o których mowa w ustępach poprzedzających obejmują:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy, w tym techniką zapisy magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz utrwalanie i zwielokrotnianie utworu na jakichkolwiek nośnikach

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy

c) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

4. W wypadkach wskazanych w ust. 1 oraz ust. 2 Uczestnik zobowiązuje się wobec organizatora do nie wykonywania autorskich praw osobistych do utworu, o których mowa  w art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Z tytułu licencji niewyłącznej o której mowa w ust. 1, jak również z tytułu przeniesienia praw autorskich o których mowa w ust. 2 Organizator nie uiszcza wynagrodzenia.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

1. Organizatorem jest Administratorem danych osobowych Uczestników, w zakresie niniejszego Konkursu.

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w szczególności: przeprowadzenia postępowania konkursowego, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników i wydania nagrody, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2, 3 oraz 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1182 z późn. zm.).

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu oraz wydania Nagród. Dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora.4. Organizator zwolniony jest z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych, w zakresie  wykorzystania danych osobowych w bieżących sprawach życia codziennego, danych powszechnie dostępnych lub danych wykorzystywanych w celu rozliczenia, zgodnie  z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia niniejszego Konkursu, Uczestnicy powinni zgłosić Organizatorowi na piśmie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika, jak również dokładny opis, przyczyny oraz żądania reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż  14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory zaistniałe na gruncie stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny.

2. W razie uznania przez Sąd w drodze prawomocnego wyroku, jakiegokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu za nieważny, w jego miejsce zastosowanie mają ogólne przepisy prawa cywilnego. W razie braku takich przepisów Organizator wprowadzi niezwłocznie konieczne zmiany do Regulaminu.

3. Organizator może zmienić niniejszy Regulamin, tylko w takim zakresie w jakim nie pozbawia on praw uprzednio nabytych przez Uczestników Konkursu lub w jakikolwiek sposób nie narusza interesów Uczestników Konkursu oraz z uwzględnieniem ustępu poprzedniego.

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny z profilu https://www.facebook.com/KubeczekSelenacup/ pod adresem  www.selenacup.pl/konkurs-zakochaj-sie-w-kubeczku